10 Tin 2k11 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai Data Structures + Algorithms = Programming Tuesday, 18-01-22, 4:40 PM
Site menu
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Clock
Why Can't We Be Friends
Main » 2011 » July » 31 » Các lỗi thường gặp trong pascal
1:47 PM
Các lỗi thường gặp trong pascal

Mã Lỗi: ý nghĩa

 • Out of memory: Thiếu bộ nhớ
 • Identifier expected: Thiếu chỉ định
 • Unknown identifier: Không hiểu chỉ định
 • Duplicate identifier: Trùng tên
 • Syntax error: Lỗi cú pháp
 • Error in real constant: Lỗi hằng số thực
 • Error in integer constant: Lỗi hằng số nguyên
 • String constant exceeds line: Hằng xâu vượt quá một dòng
 • Too many nested files: Quá nhiều file l**ng nhau
 • Unexpected end of file: Không tìm thấy kết thúc file
 • Line too long File: quá dài
 • Type identifier expected: Không tìm thấy định nghĩa kiểu
 • Too many open files: Quá nhiều file được mở
 • Invalid file name: Tên file không hợp lệ
 • File not found: Không tìm thấy file
 • Disk full: Đĩa đầy
 • Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ
 • Too many files: Quá nhiều file
 • Undefined type in pointer def: Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ
 • Variable identifier expected: Không tìm thấy định nghĩa biến
 • Error in type: Lỗi kiểu
 • Structure too large: Cấu trúc quá lớn
 • Set base type out of range: Kiểu cơ bản bị tràn
 • File components may not be files or objects: Các thành phần file có thể không Phải là file hay object
 • Invalid string length: Độ dài xâu không hợp lệ
 • Type mismatch: Sai kiểu
 • Invalid subrange base type: Kiểu thừa kế không hợp lệ
 • Lower bound > than upper bound: Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)
 • Ordinal type expected: Không tìm thấy kiểu thứ tự
   Integer constant expected: Không tìm thấy hằng số nguyên
 • Constant expected: Phải là hằng số
 • Integer or real constant expected: Phải là số nguyên hoặc là số thực
 • Pointer Type identifier expected: Phải là định nghĩa kiểu con trỏ
 • Invalid function result type: Kiểu trả về của hàm không hợp lệ
 • Label identifier expected: Phải là định nghĩa nhãn
 • BEGIN expected: Phải là BEGIN
 • END expected: Phải là END
 • Integer expression expected: Phải là thể hiện của số nguyên
 • Ordinal expression expected: Phải là thể hiện của biến có thứ tự
 • Boolean expression expected: Phải là thể biện của biến logic
 • Operand types do not match: Không hợp kiểu các toán hạng
 • Error in expression: Lỗi biểu diễn
 • Illegal assignment: Gán sai
 • Field identifier expected: Phải là định nghĩa trường
 • Object file too large: Đối tượng file quá lớn
 • Undefined EXTERN: Không định nghĩa EXTERN
 • Invalid object file record: Đối tượng bn ghi file không hợp lệ
 • Code segment too large: Mã phân đoạn quá lớn
 • Data segment too large: Dữ liệu phân đoạn quá lớn
 • DO expected: Thiếu DO
 • Invalid PUBLIC definition: Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ
 • Invalid EXTRN definition: Định nghĩa EXTERN không hợp lệ
 • Too many EXTRN definitions: Quá nhiều định nghĩa EXTERN
 • OF expected: Thiếu OF
 • INTERFACE expected: Phải là từ khoá INTERFACE
 • Invalid relocatable reference: Tham chiếu tái định vị không hợp lệ
 • THEN expected: Thiếu từ khoá THEN
 • TO or DOWNTO expected: Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO
 • Undefined forward: Biến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó
 • Too many procedures: Quá nhiều chương trình con
 • Invalid typecast: Sai thể hiện kiểu
 • Division by zero: Lỗi chia cho 0
 • Invalid file type: Kiểu file không hợp lệ
 • Cannot read or write vars of this type: Không thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này
 • Pointer variable expected: Phải là biến con trỏ
 • String variable expected: Phải là biến xâu
 • String expression expected: Phải là thể hiện xâu
 • Circular unit reference: Tham chiếu vòng các đn vị chưng trình
 • Unit name mismatch: Không đúng tên unit
 • Unit version mismatch: Không đúng version của unit
 • Duplicate unit name: Lặp tên unit
 • Unit file format error: Cấu trúc unit file bị lỗi
 • Implementation expected: Phải là IMPLEMENTATION
 • Constant and case types don't match: Hằng và các kiểu không hợp
 • Record variable expected: Phải là biến record
 • Constant out of range: Hằng bị tràn
 • File variable expected: Phải là biến file
 • Pointer expression expected: Phải là thể hiện của con trỏ
 • Integer or real expression expected : Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực
 • Label not within current block: Nhãn không đi cùng với khối hiện hành
 • Label already defined : Nhãn đã được định nghĩa
 • Undefined label in preceding stmt part: Không định nghĩa trước nhãn
 • Invalid @@ argument: Đối số @@ không hợp lệ
 • UNIT expected: Phải là từ khoá UNIT
 • ";" expected: Phải là dấu ";"
 • ":" expected: Phải là dấu ":"
 • "," expected: Phải là dấu ","
 • "(" expected: Phải là dấu "("
 • ")" expected: Phải là dấu ")"
 • "=" expected: Phải là dấu "="
 • ":=" expected: Phải là dấu ":="
 • "[" or "(." Expected: Phải là dấu "[" hoặc "(."
 • "]" or ".)" expected: Phải là dấu "]" hoặc ".)"
 • "." expected: Phải là dấu "."
 • ".." expected: Phải là dấu ".."
 • Too many variables: Quá nhiều biến
 • Invalid FOR control variable: Biến điều khiển FOR không hợp lệ
 • Integer variable expected: Phải là một biến số nguyên
 • Files and procedure types are not allowed here: Không cho phép ác file và các kiểu chưng trình con
 • String length mismatch: Độ dài xâu không hợp
 • Invalid ordering of fields: Thứ tự các trường không hợp
 • String constant expected: Không thấy hằng xâu
 • Integer or real variable expected: Không thấy biến nguyên hoặc thực
 • Ordinal variable expected: Phải là biến có thứ tự
 • INLINE error: Lỗi INLINE
 • Character expression expected: Phải là thể hiện của kiểu kí tự
 • Too many relocation items: Quá nhiều thành phần tái định vị
 • CASE constant out of range: Hằng CASE bị tràn
 • Error in statement : Lỗi trong câu lệnh
 • Cannot call an interrupt procedure: Không thể gọi một thủ tục ngắt
 • Must be in 8087 mode to compile: Phải ở kiểu biên dịch 8087
 • Target ađress not found: Không tìm thấy địa chỉ đích
 • Include files are not allowed here: Không được bao gồm file
 • NIL expected: Phải là từ khoá NIL
 • Invalid qualifier: Giới hạn không hợp lệ
 • Invalid variable reference: Tham chiếu biến không hợp lệ
 • Too many symbols Quá nhiều kí hiệu
 • Statement part too large Thành phần câu lệnh quá lớn
 • Files must be var parameters Các file Phải đựoc khai báo tham số
 • Too many conditional symbols Quá nhiều kí hiệu điều kiện
 • Misplaced conditional directive Chỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ
 • ENDIF directive missing Thiếu chỉ dẫn END IF
 • Error in initial conditional defines Lỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện
 • Header does not match previous definition Header không hợp với định nghĩa trước đó
 • Critical disk error Lỗi đĩa trầm trọng
 • Cannot evaluate this expression Không thể ước lượng của thể hiện này
 • Expression incorrectly terminated Thể hiện không được kết thúc trực tiếp
 • Invalid format specifier Khai báo cấu trúc không hợp lệ
 • Invalid indirect reference Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ
 • Structured variables are not allowed here Không cho phép các biến có cấu trúc
 • Cannot evaluate without System unit Không thể ước lượng mà không có unit System
 • Cannot access this symbol Không thể truy xuất kí hiệu này
 • Invalid floating-point operation Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ
 • Cannot compile overlays to memory Không thể biên dịch overlay bộ nhớ
 • Procedure or function variable expected Phải là biến chưng trình con
 • Invalid procedure or function reference Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ
 • Cannot overlay this unit Không thể overlay unit này
 • Too many nested scopes Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau
 • File access denied Không thể truy xuất
 • object type expected Phải là một kiểu object
 • Local object types are not allowed Không cho phép các kiểu object địa phưng
 • Virtual expected Phải là từ khoá VIRTUAL
 • Method identifier expected Phải là định nghĩa phưng thức
 • Virtual constructors are not allowed Không cho phép các constructor là o
 • Constructor identifier expected Phải là định nghĩa constructor
 • Destructor identifier expected Phải là định nghĩa deconstructor
 • Fail only allowed within constructors Lỗi chỉ cho phép với constructor
 • Invalid combination of opcode and operands Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ
 • Memory reference expected Phải là tham chiếu bộ nhớ
 • Cannot ađ or subtract relocatable symbols Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị
 • Invalid register combination Kết hợp thanh ghi không hợp lệ
 • 286/287 instructions are not enabled Không cho phép các lệnh 286/287
 • Invalid symbol reference Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ
 • Code generation error Lỗi sinh mã
 • ASM expected Phải là từ khoá ASM

 • Các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chương trình (Runtime error)

  Mã - lỗi - ý nghĩa
  1 Invalid function number : Sai số hiệu hàm
  2 File not found : Không tìm thấy file
  3 Path not found : Không tìm thấy đường dẫn
  4 Too many open files : Mở quá nhiều file
  5 File access denied :Không truy nhập được file
  6 Invalid file handle :Số hiệu file không hợp lệ
  12 Invalid file access code :Mã truy nhập file không hợp lệ
  15 Invalid drive number :Số hiệu thiết bị không hợp lệ
  16 Cannot remove current directory :Không thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành
  17 Cannot rename across drives :Không thể đổi tên các thiết bị chéo nhau
  100 Disk read error :Lỗi khi đọc đĩa
  101 Disk write error :Lỗi khi ghi đĩa
  102 File not assigned: File chưa được chỉ định
  103 File not open: Filechưa được mở
  104 File not open for input: File chưa được mở để lấy dữ liệu
  105 File not open for output: Filechưa đựoc mở để xuất dữ liệu
  106 Invalid numeric format: Định dạng số không hợp lệ
  150 Disk is write-protected: Đĩa đang được bo vệ chống ghi
  151 Bad drive request struct length: Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai
  152 Drive not ready: Thiết bị chưa sẵn sàng
  154 CRC error in data: Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu
  156 Disk seek error: Lỗi tìm kiếm trên đĩa
  157 Unknown media type: Không biết kiểu thiết bị
  158 Sector Not Found: Không tìm thấy sector được yêu cầu
  159 Printer out of paper: Hết giấy trên máy in
  160 Device write fault: Lỗi ghi thiết bị
  161 Device read fault: Lỗi đọc thiết bị
  162 Hardware failure: Lỗi phần cứng
  200 Division by zero: Lỗi chia cho 0
  201 Range check error: Lỗi tràn bộ nhớ
  202 Stack overflow error: Lỗi tràn ngăn xếp
  203 Heap overflow error: Lỗi tràn vùng nhớ Heap
  204 Invalid pointer operation: Con trỏ phép toàn không hợp lệ
  205 Floating point overflow: Tràn dấu phẩy động
  206 Floating point underflow: Tràn dấu phẩy động
  207 Invalid floating point operation: Phép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ
  208 Overlay manager not installed: Quản lí tràn chưa được cài đặt
  209 Overlay file read error: Lỗi tràn khi đọc file
  210 Object not initialized: Đối tượng chưa được khởi tạo
  211 Call to abstract method: Lỗi gọi một phưng thức trừu tượng
   212 Stream registration error: Lỗi đăng kí dòng xuất nhập

(nguồn : http://www.forum.suctre.net)

Views: 26313 | Added by: MRHoangAnh | Rating: 2.5/4
Total comments: 8
0
8 woowhitS   [Entry]
https://uploads.strikinglycdn.com/files/20237ea3-9e03-43f7-97ad-0c0afe97d3b3/Free%20FORTNITE%20Skins%202021%20Gen%20MOD.pdf

Informative Tips upon Finding A great Desktop Computer For A great Deal

When buying a computer, you may enter the store and see rows and rows of desktop machines. This can depart you feeling vertigo as you attempt to decipher which is your best bet. on the other hand of facing this dilemma, use the tips below to craft a plot which helps you acquire a great deal.

When searching for a desktop computer be positive to shop around. subsequent to the growing popularity of laptops, tablets, and mobile devices, desktops have fallen out of favor. As such, sales are struggling. Use this to your advantage and see for the best deals out there following purchasing a additional desktop computer.

If you gone playing games online and want to buy a gaming computer, you habit to remember some things. make definite the computer has a video card that's good, a memory of a minimum of 4 GB, and a unmovable display that's high. There are as a consequence keyboards that are constructed to maximize your experience.

As you see for the right desktop computer for your needs, pay close attention to your intended type of Internet relationship as competently as whether or not a potential desktop model has a modem. If you are not skillful to attach to broadband due to your location, you will dependence a modem. Otherwise, you can purchase a computer that does not have one.

If you want to save maintenance upon your desktop computer, look into buying a refurbished model. These computers are ones that have been solution at the factory and are often offered at a steep discount. These are usually offered by the computer brands upon their own websites, appropriately say you will a see past you buy a new computer.

If you desire to extend the vigor of your potential desktop computer, create clear you pick one that is upgradeable. There are more than a few desktops these days that seal admission to the inner workings of the machine. That means no completion to upgrade. Check that you've got entry prior to buying.

If you infatuation a more powerful computer, look in areas listed as "gaming" or "entertainment" computers. These will have more RAM and faster processors which can handle these tasks. If you purchase a computer listed as an "everyday" machine, you'll locate that it just doesn't liven up occurring to your needs.

Try online comparison shopping later you infatuation a desktop computer. Using comparison sites that play in what a definite model offers across merged brands can incite you you consider where to buy. It can as a consequence keep you a lot of money. sure sites may come up with the money for useful additions and free shipping.

The computer world keeps changing, and a desktop computer is now cheaper than a lot of laptops. You can acquire a good computer for under 500 dollars. buy it from a trusted gathering to ensure that full preserve is offered.

When buying a used computer, be certain to bow to it apart to check every of its components. see at the ports, the encounter and the boards inside to look if whatever obvious is wrong. Don't know what to see for? Check out Google Images back you go to the seller.

Find out if the desktop computer you desire has included programs. You obsession to know what they are. You habit to know if it has a word processor or spreadsheet program that you will use. This is important to many for their work. Also, locate out if the software included are full versions or demos. The demos expire after 30 or 90 days, which require you to purchase the full versions yourself.

KW:
Free FORTNITE Skins PC 2021
Free FORTNITE Skins App 2021
Free FORTNITE Accounts With Skins 2021
Best Free Skins In FORTNITE 2021
FORTNITE Free Skins App 2021
How To Get Free Skins On FORTNITE 2021

0
7 AllenInhap   [Entry]
добрый день/вечер; this

- В 2002 году Нобелевскую премию получили Бреннер, Хорвиц и Салстон, которые проследили путь дробления клетки круглого червя нематоды до.... # b-a-d.ru/rejuvenation/800ago.html

0
6 Gidlossa   [Entry]
Предлагаю вашему вниманию любопытные туры и экскурсии в Лос-Анджелес. Этот город славится своими неописуемыми достопримечательностями и другими характерными особенностями, которые присущи ему. Возможно, каждый из нас знает, что Лос-Анджелес, совершенно притягивает своим любопытством всех любителей совершить путешествие. Для этого имеется русский гид Лос Анджелес. И поэтому, у вас есть отличная возможность побывать за рамками обыденного.

http://forum.linkfeed.ru/member.php?37553-losandzis
https://forum.ruboard.ru/member.php/492280-losandzis
https://invalid24.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=38532
http://www.riolis.com/board/profile.php?mode=viewprofile&u=155393
https://asdmc.ru/about/forum/user/4931/

Помимо прочего, вам будут представлены туры в Бостон, Национальный парк Зайон, Брайс каньон, каньон Антилопы и прочие места. Совершая экскурсию -, вы становитесь свидетелем красивых морских пейзажей, где складывается хороший обзор на окружающую вас природу, вместе с возможностью увидеть богатых людей. Стоит отметить очень интересную программу "Мир кино" в которую входит посещение Аллеи звезд, надписи "Hollywood", Беверли Хиллс и многое другое. И при этом, экскурсии в Лос Андежелес будут происходить на русском языке.

Компания http://www.vegavoyage.com/ проводит туры и экскурсии не только в Лос-Анджелес, но и в другие направления сторон США. Исходя из того, что штаты очень велики и удивительны своей невообразимой красотой, времени на путешествие и освоение чего-то нового у вас пройдет весьма достаточно. Компания обладает двумя выгодными вариантами совершения поездки - с турагентствами или независимыми путешественниками. Имеются также групповые экскурсии по Калифорнии, если же вы намерены отдохнуть вместе со своими близкими. Примерная продолжительность тура составляет 5 часов, что очень неплохо, и за небольшие деньги.

0
5 SharonKah   [Entry]
Hello.
Where I can get XEvil 4.0 for free?

Thanks

0
4 Alexisakloda   [Entry]
Seattle Riverside Wichita San Antonio Pittsburgh Tulsa San Diego Omaha Oklahoma CityTo Carlo family, I am very sorry for your loss... To Elton,Bryon, my thoughts and prayers have been with you everyday... He loved and cherished the three of you!

January 3, 2017
Santa Ana

https://www.youtube.com/watch?v=ZY-r-A58Er4 - Rex,Horace,Lemuel,Rudy,Chadwick,Vaughn,Pierre,Delbert,Elvin,Vance,
Your friends Clement,Duncan,Williams,Antwan,Isiah,Jayson,Rudy,Josh,Mervin,Solomon,Denis,Brock, Arturo,Darnell,Edwardo,Kelvin,Carey,Emil,Everette,Brady,Orville,Elton,Morgan,Lamo nt,Lamar,Alejandro,Seymour,Lindsey,Sonny,Royce,Dylan,Efrain,Blake,Garry,Shelby,Wi lson,Wilbur,Bennie,Trent,Tommie,Junior,Antoine,Mack,Derick,Curt,Conrad,Gustavo,Je ss,Dante,Jarrod,Terence,Ernesto,Hiram,Marlin,Alexis,Devin,Merle,Damien,Ervin,Cars on,Gregorio,Leland,Jeremiah,Wilbert,Reggie,Darin,Stan,Rudolph,Ervin,Fidel,Louie,H ubert,Theron,Taylor,Abe,Erick,Jan,Oliver,Nestor,.

0
3 avtoexperts   [Entry]
Для того чтобы получить ответы на интересующие вопросы зайдите на наш сайт http://expert-mo.com/

оценочная компания видное
независимая экспертиза волоколамск
оценщик реутов
авто экспертиза климовск
оценка авто хотьково
автоэксперт фрязино
независимая оценка новосиньково
экспертиза автомобиля одинцово
оценка авто дубна
независимая оценка михнево

0
2 kiepmeodoremon   [Entry]
[size=8][color=red] mau caj nek kh0' chiu thit

-1
1 chântroimoi   [Entry]
cam on thay nhieu

Name *:
Email *:
Code *:
Login form
Chat Box
Search
Calendar
«  July 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Entries archive
Site friends
 • VNOI
 • THPT Chuyên Lương Thế Vinh
 • Website builderuCoz!-->
  Copyright Hoàng Anh © 2022